nie

  en

Kup Bilety

 1. O Wydarzeniu

 2. Dla Wystawców

 3. Zwiedzający

 4. Program

 5. Prasa

 6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Dla Wystawców » Dlaczego dni alergii?

MIEJSCE

Spo­tka­nie będzie miało miej­sce w naj­now­szym i naj­więk­szym Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Targowo-Kongresowym War­saw Expo.

 

War­saw Expo to 6 nowo­cze­snych hal wysta­wien­ni­czych o łącz­nej wewnętrz­nej powierzchni wyno­szą­cej 143 000 m2, co daje pierw­sze miej­sce pod wzglę­dem wiel­ko­ści wśród ośrod­ków tar­go­wych w Pol­sce i w Euro­pie Środkowej.

 

War­saw Expo to jedyny ośro­dek tar­gowy w Pol­sce o tak wyjąt­ko­wej loka­li­za­cji. Poło­żony jest 10 minut od naj­więk­szego w kraju mię­dzy­na­ro­do­wego lot­ni­ska im. Cho­pina i 15 minut od ści­słego cen­trum War­szawy, przy zbiegu naj­waż­niej­szych dróg kra­jo­wych S7 i S8 oraz auto­strady A2. Dzięki temu War­saw Expo stwa­rza ide­alne warunki do biz­ne­so­wych spo­tkań na naj­wyż­szym pozio­mie w sto­licy Pol­ski — Warszawie.

 

KAC_2476-2

 

11-mod

POTENCJAŁ

Dni Aler­gii to pierw­sza w Pol­sce ini­cja­tywa zrze­sza­jąca wystaw­ców, leka­rzy i spe­cja­li­stów pod wspól­nym szyl­dem walki i zapo­bie­ga­nia aler­gii, skie­ro­wana do osób dotknię­tych bez­po­śred­nio, lub pośred­nio tym pro­ble­mem. To także nie­po­wta­rzalna oka­zja dla Pań­stwa, by zapre­zen­to­wać swoją ofertę i zapo­znać z nią jak naj­więk­szą liczbę uczest­ni­ków. Aktu­alne bada­nia wyka­zują, że już ponad 40% Pola­ków cierpi na dole­gli­wo­ści o pod­łożu aler­gicz­nym. Osoby dotknięte aler­gią, lub posia­da­jące w swoim oto­cze­niu aler­gi­ków, sta­no­wią więc bar­dzo dużą grupę odbior­ców, któ­rzy oprócz wyczer­pu­ją­cej i rze­tel­nej infor­ma­cji, poszu­kują także sku­tecz­nych roz­wią­zań. 2. edy­cja Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej przy­kuła uwagę pra­wie 6000 zwie­dza­ją­cych. Nasze wyda­rze­nie odwie­dzają osoby z:

 

 • aler­gią wziewną
 • aler­gią pokarmową
 • aler­gią iniekcyjną
 • aler­gią kontaktową
 • astmą
 • celia­kią
 • nie­to­le­ran­cją pokarmową
 • zespo­łem jelita drażliwego
 • ato­po­wym zapa­le­niem skóry

 

oraz osoby, które decy­dują się na wybór pro­duk­tów nie­za­wie­ra­ją­cych aler­ge­nów pomimo braku pro­ble­mów zdro­wot­nych (brak aler­gii czy nietolerancji).

KAMPANIA

Wyda­rze­nie takie jak to nie mogłoby odbyć się bez sta­ran­nie zapla­no­wa­nej kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej. Nasz dział mar­ke­tingu przy­go­to­wał ją bar­dzo sta­ran­nie w opar­ciu o swoje wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i naj­sku­tecz­niej­sze metody komu­ni­ka­cji. By pod­kre­ślić Pań­stwa udział i umoż­li­wić lep­szy kon­takt z grupą doce­lową, przy­go­to­wa­li­śmy także atrak­cyjne pakiety spon­sor­skie oraz wiele moż­li­wo­ści reklamy pod­czas samego wydarzenia.

DOBOROWE TOWARZYSTWO

Pro­po­nu­jemy Pań­stwu udział w spo­tka­niu wraz ze sta­ran­nie dobraną grupą wystaw­ców oraz sza­no­wa­nym gre­mium specjalistów.

 

Znajdą się wśród nich m.in. naj­bar­dziej cenieni producenci:

 

  • sprzętu medycz­nego
  • sprzętu AGD
  • pościeli anty­aler­gicz­nej
  • środ­ków na roztocza
  • żyw­no­ści
  • odzieży spe­cja­li­stycz­nej
  • kosme­ty­ków i środ­ków czystości
  • firmy far­ma­ceu­tyczne

 

Ponadto swój udział potwierdzili:

 

 • spe­cja­li­ści żywienia
 • leka­rze: inter­ni­ści, pedia­trzy, aler­go­lo­dzy, dermatolodzy
 • die­te­tycy
 • pre­sti­żowe przy­chod­nie zdro­wia i jed­nostki medyczne
 • fun­da­cje
 • wła­ści­ciele skle­pów z pro­duk­tami dla alergików
 • osoby decy­zyjne z działu zaku­pów z dużych sieci sklepów