nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

O Wydarzeniu » Dni Alergii

Dni Alergii

Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej to jedyne w Pol­sce wyda­rze­nie, obej­mu­jące kom­plek­sowo wszyst­kie obszary tematu aler­gii i nie­to­le­ran­cji pokarmowej.

 

To szansa na uzy­ska­nie infor­ma­cji jak sku­tecz­nie zapo­bie­gać i leczyć, oka­zja by skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, wyko­nać bez­płatny test i zapo­znać się z bogatą ofertą naszych wystawców.

 

Mamy nadzieję, że sze­roka gama pro­duk­tów i usług prze­zna­czo­nych dla osób z aler­gią i nie­to­le­ran­cją pokar­mową w połą­cze­niu z wysoce mery­to­rycz­nym zaple­czem i warsz­ta­tami pomoże uła­twić życie wszyst­kim alergikom.