nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

O Wydarzeniu » Dwór Droblin

NOWE LOGO-1

 

 

Dwór Dro­blin to miej­sce wyjąt­kowe zarówno dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, jak i fir­mo­wych – zapra­szamy wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest filo­zo­fia wypo­czynku bli­sko natury i zdro­wego stylu życia.

 

Histo­ria tego miej­sca sięga połowy XVI stu­le­cia, jed­nak czasy naj­więk­szej świet­no­ści tego pięk­nego, pol­skiego dworu przy­pa­dają na XIX wiek.

 

Obec­nie w pełni odre­stau­ro­wany kom­pleks hotelowo-rekreacyjny w spo­sób spójny łączy tra­dy­cje z nowo­cze­sno­ścią. Hotel zapew­nia miej­sca noc­le­gowe w sty­lo­wych i kli­ma­ty­zo­wa­nych pokojach.

 

Auten­tycz­ność, natu­ral­ność  i wia­ry­god­ność to wciąż trend ponadczasowy.

Piękne oto­cze­nie dworu, sta­ro­drzew, cisza i prze­strzeń, która zachwyca i przy­ciąga swoją ener­gią, dopeł­niają cha­rak­ter tego miej­sca, peł­nego uroku i wyjąt­ko­wej aury.

W ramach naszego Cen­trum Zdro­wego Życia i Aka­de­mii Roz­woju ofe­ru­jemy pro­gramy proz­dro­wotne, które poma­gają poczuć się naprawdę dobrze – nie tylko wypo­cząć, ale także odstre­so­wać się, wyci­szyć, zre­ge­ne­ro­wać umysł, ciało i ducha.

 

 

Droblin_Dni_Alergii1-1

 

 

 

Dwór Dro­blin
Dro­blin 80, 21–542 Leśna Pod­la­skam
tel. do recep­cji hotelu: +48 83 345 06 23, e-mail: recepcja@dworlubelskie.com | www.dwordroblin.pl
tel. do recep­cji SPA oraz Cen­trum Zdro­wego Życia: +48 83 345 06 26; tel. kom: : +48 607 078 004,
e-mail: spa@dworlubelskie.com | zdrowie@dworlubelskie.com

 

NOWE LOGO -pasek-1