nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

O Wydarzeniu » Happy Evolution - ewolucja w stronę szczęścia

Happy Evolution — ewolucja w stronę szczęścia

Od trzech lat naszym part­ne­rem medial­nym jest maga­zyn i por­tal Hipo­aler­giczni, który z każ­dym rokiem roz­wija się coraz pręż­niej dzięki cha­ry­zma­tycz­nej redak­tor naczel­nej, Żane­cie Geltz i gru­pie wyśmie­ni­tych eks­per­tów i wyjąt­ko­wych osób, któ­rych udało jej się zgro­ma­dzić wokół swo­jego pro­jektu i które dzielą się swoją wie­dzą i doświad­cze­niem na łamach kwar­tal­nika i online.

 

Żaneta

 

 

Nie jest to zwy­kły maga­zyn o tym “jak żyć zdrowo”, ale kom­plek­sowa recepta na zdro­wie i szczę­ście. Z tej idei kom­plek­so­wo­ści wyrósł także pro­jekt Happy Evo­lu­tion, czyli 10 pro­stych kro­ków do szczę­ścia, zdro­wia i rów­no­wagi. Happy Evo­lu­tion to ruch zdro­wotny poka­zu­jący, co jesz­cze możemy zro­bić dla sie­bie i dla dobrego samo­po­czu­cia. Dla­czego ważne jest odkwa­sza­nie, jak się pra­wi­dłowo odży­wiać, czy warto się badać, czemu sen jest tak ważny to tylko kilka z pozoru oczy­wi­stych 10 punk­tów, które wpro­wa­dzą Ci w stan ogól­nej har­mo­nii. Zostały one wydane w for­mie e-booka, który można bez­płat­nie pobrać ze strony Happy Evolution.

 

http://hipoalergiczni.pl/wp-content/uploads/2014/10/happy_evolution_by_hipoalergiczni.pdf

 

 

Naj­waż­niej­szym celem pro­jektu jest SZCZĘŚCIE, któ­rego nie znaj­dziesz za rogiem, ale możesz wypra­co­wać je samo­dziel­nie dzięki kilku pro­stym prak­ty­kom na co dzień. Cza­sem, wystar­czy tak nie­wiele – pro­sta zmiana na tale­rzu, czy spa­cer zamiast tele­wi­zora. Happy Evo­lu­tion działa w opar­ciu o cztery filary (Back to the Roots, Do it Your­self, Less is More i Your Move) i zamyka się w 10 kro­kach, któ­rych pozna­nie i stop­niowe wdra­ża­nie w nasza codzienną rutynę może uczy­nić nas szczę­śliw­szymi i wpro­wa­dzić w stan har­mo­nii ciała i duszy. W tym roku powstało Sto­wa­rzy­sze­nie Happy Evo­lu­tion — skie­ro­wane do tych wszyst­kich, któ­rzy chcą zmie­nić swoje życie na lepsze.

 

Z wielką przy­jem­no­ścią towa­rzy­szymy redak­cji Hipo­aler­giczni i twór­com ruchu Happy Evo­lu­tion w ich dro­dze do szczę­ścia i patrzymy jak roz­kwi­tają w coś naprawdę dużego i waż­nego. Ta wspólna coroczna przy­goda spra­wia, że czu­jemy się czę­ściowo współ­od­po­wie­dzialni za ten suk­ces i mocno trzy­mamy kciuki za dal­szy rozwój:)

 

 

Wię­cej szcze­gó­łów na temat ruchu Happy Evo­lu­tion na:

 http://happyevolution.org/