nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

O Wydarzeniu » Mama Alergika Gotuje - czyli magiczne gotowanie!

MAG, czyli Magiczne i Zdrowe Gotowanie!

W tym roku tak, jak w latach ubie­głych uczest­nicy Dni Aler­gii będą mieli oka­zję goto­wać i podzi­wiać przy pracy MAG, która wycza­ruje dla Was pyszne potrawy free from.

 

MAG, czyli Mama Aler­gika Gotuje, to wyjąt­kowy blog, a od dwóch lat także seria ksią­żek, za któ­rymi stoi wyjąt­kowa osoba. Kata­rzyna Jan­kow­ska, mama małego aler­gika stwo­rzyła już ponad 1000 autor­skich prze­pi­sów na spraw­dzone dania bez jajek, mleka kro­wiego, koziego, soi, selera, kakao, orze­chów i miodu (w tym około 500 prze­pi­sów bez glu­tenu i bez cukru).

Pokaźna liczba prze­pi­sów przy­go­to­wana została także z myślą o bie­ga­czach i oso­bach na die­cie wegańskiej.

 

Mama Aler­gika udo­wad­nia, że pomimo wielu ogra­ni­czeń w die­cie można odży­wiać się smacz­nie i zdrowo. Poka­zuje jak wycza­ro­wać róż­no­rodne dania przy uży­ciu coraz to nowych zamien­ni­ków boga­tych w cenne skład­niki odżyw­cze. Wiara w to, że jeste­śmy tym co jemy spra­wia, że na blogu i w książ­kach znaj­dziemy wyłącz­nie prze­pisy na zdrowe odży­wia­nie, pozba­wione sztucz­nych barw­ni­ków, kon­ser­wan­tów i żyw­no­ści prze­two­rzo­nej. Wszyst­kie potrawy powstają na bazie natu­ral­nych i eko­lo­gicz­nych produktów.

 

MAGwewlasnejosobie

 

W grud­niu 2014 r. MAG zade­biu­to­wała także jako autorka ksią­żek. Na półki tra­fiła pozy­cja „Mama Aler­gika Gotuje. Tra­dy­cyj­nie”, a już w kwiet­niu mogli­śmy cie­szyć się kolejną czę­ścią „Mama Aler­gika Gotuje. Na Wyjąt­kowe Okazje”.MAG1MAG_2

Jak sama mówi: „Stwo­rzy­łam bazę bez­piecz­nych prze­pi­sów po to, aby wyma­zać ze słow­nika aler­gika słowa inny i dziwny. Od dziś każdy aler­gik jest po pro­stu wyjąt­kowy!

 

Abso­lut­nie wyjąt­kowa jest też naj­now­sza pozy­cja z biblio­teczki MAG, wydana samo­dziel­nie: „Mama Aler­gika Gotuje z Dziećmi, czyli książka-przepis na pyszną i zdrową zabawę w kuchni z naj­młod­szymi. To porad­nik pełen kolo­ro­wych, ape­tycz­nych zdjęć, ręcz­nie nama­lo­wa­nych ilu­stra­cji, wier­szy, cie­ka­wo­stek i pro­stych dań, które dziecko przy­go­tuje samo­dziel­nie lub z pomocą opie­kuna. Dla nas tym bar­dziej wyjąt­kowy, że Dni Aler­gii objęły jego wyda­nie patro­na­tem medialnym.  MAGiDZIECI

Gorąco pole­camy blog: www.mamaalergikagotuje.pl oraz wszyst­kie trzy pozy­cje, a chęt­nych do spo­tka­nia się z Kata­rzyną Jan­kow­ską pod­czas Dni Aler­gii zachę­camy do śle­dze­nia zakładki Pro­gram na naszej stronie.