nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

O Wydarzeniu » Podsumowanie edycji 2015

Podsumowanie 2. edycji 2015

21–22 listo­pada 2015 r. na sta­dio­nie PGE Naro­dowy już po raz drugi odbyły się targi pod zna­kiem Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej. W tego­rocz­nych naszych dzia­ła­niach wspie­rała nas silna grupa spon­so­rów:
marka Neu­tral (spon­sor stra­te­giczny), firma Robert Tho­mas, pro­du­cent żyw­no­ści bez­glu­te­no­wej Schar i firma Welmax (dwie ostat­nie także jako spon­so­rzy stref warsz­ta­to­wych), oraz nasz Part­ner Stra­te­giczny — firma Domy Hybry­dowe.

 

2. edy­cja utrzy­mana była w for­mule zna­nej z 2014 r. jed­nak na dużo więk­szą skalę. Tym razem targi zajęły dwa razy więk­szą powierzch­nię, a przez dwa dni odwie­dziły nas 5872 osoby. Miały one oka­zję spo­tkać się z ponad 85 wystaw­cami, poznać nowo­ści ryn­kowe, nawią­zać rela­cje biz­ne­sowe i wziąć udział w dwa razy więk­szej licz­bie atrakcji.

 

By uspraw­nić poru­sza­nie się po wysta­wie, prze­strzeń tar­gowa została podzie­lona na sek­tory tematyczne: 

Gluten&Free-From

Skin Care

Home Care&Med

Eco&Vege&Organic.

 

Dwie naj­więk­sze strefy: Gluten&Free-From i Eco&Vege&Organic mogły poszczy­cić się odręb­nymi stre­fami warsz­ta­to­wymi oraz wykła­dami (MED i EKO-NATURA).

 

stre­fie wykła­dów MED, wśród naszych eks­per­tów  poja­wiły się takie nazwi­ska jak prof. Maciej Kacz­mar­ski, prof. Bole­sław Samo­liń­ski, dr Lidia Rusz­kow­ska, czy dr Anna Nowicka. Mówi­li­śmy o nie­to­le­ran­cjach pokar­mo­wych, przy­glą­da­li­śmy się dokład­nie nosowi, dowie­dzie­li­śmy się dla­czego nie wszystko, co świsz­czy jest astmą i jak dbać o skórę z AZS.

 

Poza tym była to oka­zja do spo­tka­nia z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Osób z Celia­kią i wysłu­cha­nia pre­zen­ta­cji nt. Zasady diety bez­glu­te­no­wej i naj­częst­sze wąt­pli­wo­ści. Pod­czas spo­tka­nia z Mał­go­rzatą Fraj­berg z Alab Labo­ra­to­ria nato­miast można było dowie­dzieć się wię­cej na temat dia­gno­styki nie­to­le­ran­cji pokarmowych.

 

Strefa EKO-NATURA była z kolei miej­scem, w któ­rym toczyła się dys­ku­sja dla­czego eko zna­czy zdrowo i jaki wpływ na nasz orga­nizm ma eko­lo­giczny i natu­ralny styl życia. Wśród eks­per­tów poja­wiła się m.in. mgr Anna Kaniew­ska — diet coach i eks­pert ds. zdro­wego odży­wia­nia w Orga­nic Farma Zdro­wia, twór­czyni “Aka­de­mii Odży­wia­nia dla Zdro­wia ‘Pięć Sma­ków’” — Anna Kra­sucka, twórcy kam­pa­nii “Bez­pieczna Żyw­ność” oraz silna grupa eks­per­tów maga­zynu Hipo­aler­giczni, który, tak jak rok temu popro­wa­dził pasjo­nu­jące i pory­wa­jące debaty w sobotę i w niedzielę.

 

Należy tu wymie­nić dr Danutę Myłek, dr Miro­sława Masteja, dr Marię Bortel-Badurę, Mag­da­lenę Machlarz, Emi­lię Żurek, Bożenę Kie­rył, czy Ewę Daniel, z którą łączy­li­śmy się wir­tu­al­nie. Debaty popro­wa­dziła zna­ko­mita Żaneta Geltz, redak­tor naczelna Hipo­aler­giczni, a z wszyst­kimi eks­per­tami można było spo­tkać się na sto­isku wydawnictwa.

 

2. edy­cja Dni Aler­gii to także wspólne gotowanie.

 

W kuchni GLUTEN&FREE-FROM aż dwa razy zago­ścił nasz dobry duch, czyli Kata­rzyna Jan­kow­ska (autorka bloga i serii ksią­żek Mama Aler­gika Gotuje), była też oka­zja wzię­cia udziału w warsz­ta­tach u boku auto­rek ksią­żek “Kuch­nia Pol­ska bez psze­nicy” i “Święta bez psze­nicy”, Marty Szlo­ser i Wandy Gąsio­row­skiej. Poza tym zarówno w sobotę, jak i w nie­dzielę taj­niki pro­stej kuchni bez­glu­te­no­wej zdra­dzała nam marka Schar i jej ener­giczni kucharze.

 

Warsz­taty ECO&VEGE&ORGANIC były nato­miast kró­le­stwem pro­pa­ga­torki pro­fi­lak­tyki zdro­wia i natu­ral­nej diety, Anny Kra­suc­kiej, mistrzów bez­glu­te­no­wej kuchni wegań­skiej — duetu Jola Słoma&Mirek Trym­bu­lak, czyli Ate­lier Smaku, oraz auto­rek best­sel­le­ro­wej książki “Ala­Ant­kowe BLW” — Anny Pisz­czek i Joanny Anger. Pasjo­nu­jący pokaz dał tu także spon­sor Dni Aler­gii i stref warsz­ta­to­wych — firma Welmax.

 

KONSULTACJE, TESTYSZKOLENIA

Dzięki współ­pracy z War­szaw­skim Cen­trum Aler­go­lo­gii Alergo-Med, w tym roku zwie­dza­jący mieli także moż­li­wość wyko­na­nia pod­sta­wo­wych testów na aler­gię, a na sto­isku ALAB Labo­ra­to­ria, a także wielu innych wystaw­ców, mogli sko­rzy­stać z bez­płat­nych kon­sul­ta­cji medycz­nych. Fun­da­cja Ala­ba­ster wraz z Fun­da­cją Poko­nać Aler­gię two­rzyła wyjąt­kową Strefę Relaksu z boga­tym pro­gra­mem warsz­ta­tów dla dzieci i doro­słych i uni­kal­nym spek­ta­klem tra­dy­cyj­nego turec­kiego teatru cieni. Ponadto można było sko­rzy­stać z kon­sul­ta­cji psy­cho­lo­gicz­nych. 

 

W tym roku byli­śmy także gospo­da­rzem akcji “Przy­go­tuj się na Wstrząs”, któ­rej orga­ni­za­to­rzy co godzinę pro­wa­dzili bez­płatne szko­le­nia z udzie­la­nia pierw­szej pomocy przy wstrzą­sie anafilaktycznym.

 

Jeste­śmy dumni, że znowu udało się wspól­nie stwo­rzyć wyjąt­kowe miej­sce, w któ­rym każdy miał szansę uzy­skać poradę, wyko­nać pod­sta­wowe testy, wymie­nić się swo­imi doświad­cze­niami, poznać ofertę pro­duk­tową i zdo­być pakiet cen­nej wie­dzy, która posłuży mu na długo.

 

Dzię­ku­jemy wszyst­kim orga­ni­za­cjom, insty­tu­cjom i part­ne­rom, któ­rzy zaan­ga­żo­wali się w tym roku we współ­two­rze­nie wyjąt­ko­wej atmos­fery Dni Alergii:

Fun­da­cja Ala­ba­ster
Fun­da­cja Poko­nać Aler­gię
Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób z Celia­kią i na Die­cie Bez­glu­te­no­wej
Wydaw­nic­two Help-Med
Wydaw­nic­two Mama­nia
Wydaw­nic­two Bukowy Las
Ate­lier Smaku
Maga­zyn Hipo­aler­giczni
MamaAlergikaGotuje.pl
Wydaw­nic­two Edi­presse Kolek­cje
Orga­ni­za­to­rzy akcji “Przy­go­tuj się na Wstrząs“
Twórcy Kam­pa­nii “Bez­pieczna Żywność”

 

oraz naszym nie­za­stą­pio­nym ekspertom:

Prof. Bole­sła­wowi Samo­liń­skiemu
Prof. Macie­jowi Kacz­mar­skiemu
Dr Annie Nowic­kiej
Dr Lidii Rusz­kow­skiej
Dr Danu­cie Myłek
Dr Miro­sła­wowi Maste­jowi
Dr Marii Bortel-Badurze
Dr n. med. Mał­go­rza­cie Stręk
Pani Emi­lii Żurek
Pani Boże­nie Kie­rył
Pani Ewie Daniel
Pani Agnieszce Kaniew­skiej
Pani Mał­go­rza­cie Frajberg

 

Zapra­szamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji z 2. edy­cji Dni Aler­gii i mamy nadzieję na rów­nie, a nawet bar­dziej inten­sywne spo­tka­nie w 2016 r.

GALERIA