nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

O Wydarzeniu » Siedzę na palecie

 

Miło nam poin­for­mo­wać, że nasze strefy warsz­ta­towe i strefę wykła­dową EKO-NATURA wypo­saża Eko Desing — Sie­dzę na Palecie.

 

siedze na palecie logo

 

paletki

 

Estan­cia Group to 15 lat doświad­cze­nia w branży eventów.

 

Pra­cu­jemy z doświad­czo­nymi event pla­ne­rami, posia­damy olbrzymi bagaż doświad­czeń i zaple­cze know–how oraz wła­sny sprzęt. Wciąż roz­wi­jamy firmę, posze­rza­jąc ofertę, dosto­so­waną do potrzeb rynku i aktu­al­nych trendów.

 

Eko Desing — Sie­dzę na Pale­cie to pro­jekt, który ide­al­nie wpi­suje się w erę eko-art-designu XXI wieku. Coraz bar­dziej powszechna kon­cep­cja CSR sto­so­wana przez kor­po­ra­cje daje moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia ludziom, że EKO jest nie tylko potrzebne ale i piękne! Ta mocna ten­den­cja świa­to­wego wzor­nic­twa, którą roz­po­wszech­niamy, cie­szy się dużym zain­te­re­so­wa­niem, a meble z euro­pa­let, które już roz­po­częły podróż po even­tach odmie­niają każde wnę­trze i stwo­rzą nową, ory­gi­nalną i wyjąt­kową prze­strzeń. Nuta art-desingu gło­śno gra już na wielu imprezach.

SIEDZĘ NA PALECIE to pro­jekt, który respek­tuje eko­lo­gię, sza­nuje śro­do­wi­sko natu­ralne i połą­czony jest z recy­klin­giem, czyli powtór­nym wyko­rzy­sta­niem materiałów.

Sku­piamy się głów­nie na meblach z wyko­rzy­sta­niem palet, euro­pa­let i skrzy­nek, szpul po kablach oraz pre­zen­tu­jemy przed­mioty, któ­rym można nadać dru­gie życie i wyko­rzy­stać jako ele­ment wystroju wnętrza.

 

Aran­żu­jemy hotele, restau­ra­cje, hala pro­duk­cyjne, namioty, ale i łąki, lasy i sady.

 

Jeste­śmy w sta­nie zor­ga­ni­zo­wać event na pustym polu bez bez dostępu do wody i prądu — zaj­miemy się wszystkim :

 

Posia­damy wła­sny namiot pająk, miejsc sie­dzą­cych dla ponad 170 osób, bary i bufety, mnó­stwo detali i zaple­cze techniczne.

 

Dołą­czamy i wspie­ramy wszyst­kie uni­ka­towe EKO pro­jekty i kre­atywne roz­wią­za­nia w tej dzie­dzi­nie. Dołącz­cie do nas!

 

Zapra­szamy na naszą stronę i do polu­bie­nia FB:

www.siedzenapalecie.pl

 

FB Eko Desing

Prze­sy­łamy eko pozdrowienia!

Zespół Sie­dzę na Palecie

Karo­lina, Beata, Edyta i Łukasz