nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

O Wydarzeniu » Sponsorzy

Amara

 

Zakład Far­ma­ceu­tyczny AMARA Sp. z o.o. spe­cja­li­zuje się w wytwa­rza­niu pro­duk­tów lecz­ni­czych, wyro­bów medycz­nych oraz spe­cja­li­stycz­nych kosme­ty­ków der­ma­to­lo­gicz­nych. Firma została zało­żona w 1994 roku i od tego czasu sta­nowi istotne ogniwo pol­skiego prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­nego. Oferta AMARY wzra­sta suk­ce­syw­nie każ­dego roku, by na bie­żąco odpo­wia­dać na potrzeby pacjen­tów. Znaj­duje się wśród nich wyjąt­kowy pro­dukt dla alergików:

rinozine

RINOZINEUWOLNIJ ODDECH!

Wysu­szona ślu­zówka, zatkany nos to cią­głe pro­blemy zarówno dzieci, jak i doro­słych. Prze­zię­bie­nia, aler­gie, prze­by­wa­nie w kli­ma­ty­zo­wa­nych pomiesz­cze­niach – wszystko spra­wia, że zostaje utra­cony kom­fort swo­bod­nego oddechu.

 

Wody mor­skie RINOZINE zostały stwo­rzone, by pomóc odzy­skać ten kom­fort. Uni­kalna kom­po­zy­cja natu­ral­nej soli mor­skiej Gulf Stream Sea Water®, cen­nych mine­ra­łów oraz kwasu hia­lu­ro­no­wego i wyciągu z alo­esu pozwala sku­tecz­nie usu­nąć z jamy noso­wej zanie­czysz­cze­nia oraz aler­geny, które są przy­czyną infek­cji bak­te­ryj­nych, wiru­so­wych oraz aler­gii, a w kon­se­kwen­cji zatka­nego nosa. Regu­larne sto­so­wa­nie pro­duk­tów RINOZINE pozwala przy­wró­cić ślu­zówce nosa pra­wi­dłowe funk­cje, a tym samym moż­li­wość swo­bod­nego oddechu.

 

W swo­jej ofer­cie Amara posiada rów­nież RINOZINE maść nawilżająco-regenerująca do oko­lic nosa, która łago­dzi podraż­nie­nia oraz nie­przy­jemne uczu­cie sucho­ści. Przy­śpie­sza goje­nie się naskórka oraz zwięk­sza poziom nawil­że­nia. Zmięk­cza i uelastycznia.

 

 

Schaer_Logo_neu_CMYK_200dpi_Hochauflsung (2)

 

Firma Schär jest wio­dą­cym w Euro­pie pro­du­cen­tem żyw­no­ści bez­glu­te­no­wej. Marka ta ozna­cza jakość, bez­pie­czeń­stwo i dobry smak. Umoż­li­wia ona oso­bom cier­pią­cym na celia­kię lub inne nie­to­le­ran­cje na arty­kuły spo­żyw­cze bez­tro­skie życie pełne przy­jem­no­ści. Od ponad 30 lat pra­cuje wyłącz­nie nad roz­wo­jem pro­duk­tów bez­glu­te­no­wych, aby móc zaofe­ro­wać naszym klien­tom stale powięk­sza­jący się asor­ty­ment bez­piecz­nych i smacz­nych produktów.

 

 

http://www.robert-thomas.de/pl/

Firma Robert Tho­mas ist­nieje od końca XIX w. Spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji zaawan­so­wa­nych odku­rza­czy pio­rą­cych z fil­trem wod­nym AQUA+ oraz odku­rza­czy bez­wor­ko­wych z fil­trem aqua pure. Pro­dukty firmy są dedy­ko­wane nie tylko dla aler­gi­ków, ale dla wszyst­kich, dla któ­rych istotne jest higie­niczne odku­rza­nie. Dosko­nałą jakość zarówno pro­duk­tów jak i fil­tra­cji potwier­dza wiele nagród i rekomendacji.

 

Idealny-Odkurzacz-Logo_str

www.idealnyodkurzacz.pl

 

Por­tal utwo­rzony w Pol­sce przez firmę Robert Tho­mas. Udo­stęp­nia on, nie tylko infor­ma­cje o pro­duk­tach, jak np. kon­fi­gu­ra­tor, ale także opi­nie, testy i filmy pro­duk­tów Tho­mas. Wśród eks­per­tów piszą­cych na potrzeby por­talu znaj­dują się aler­go­lo­dzy, leka­rze wete­ry­na­rii, ale także osoby, które na co dzień uży­wają pro­duk­tów Tho­mas i na bie­żąco dzielą się doświad­cze­niami  oraz radami doty­czą­cymi sze­roko poję­tej czy­sto­ści, stylu życia czy walki  z aler­gią. Ide­alny odku­rzacz  ma także swój fan page na face­book, który zdo­bywa coraz więk­szą popularność.