nie

  en

Kup Bilety

 1. O Wydarzeniu

 2. Dla Wystawców

 3. Zwiedzający

 4. Program

 5. Prasa

 6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Produkty dla alergików

ZAKUPY W SPECJALNYCH CENACH

Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej to spo­tka­nie, pod­czas któ­rego zwie­dza­jący będą mieli oka­zję nie tylko zdo­być cenne infor­ma­cje, wziąć udział w warsz­ta­tach kuli­nar­nych, skon­sul­to­wać się z leka­rzem, czy zaj­rzeć w zaka­marki wzor­co­wego domu alergika.

 

To także nie­po­wta­rzalna oka­zja do zapo­zna­nia się z sze­ro­kim zakre­sem oferty ryn­ko­wej pro­duk­tów i usług z zakresu aler­gii i nie­to­le­ran­cji, a także poczy­nie­nia zaku­pów w pro­mo­cyj­nych cenach i sko­rzy­sta­nia z licz­nych ofert wystawców.

Znajdą się wśród nich m.in. naj­bar­dziej cenieni pro­du­cenci i dystrybutorzy:

 

 • sprzętu medycz­nego:  inha­la­tory, nebu­li­za­tory, testy
 • sprzętu AGDodku­rza­cze, urzą­dze­nia anty­roz­to­czowe, oczysz­cza­cze i nawil­ża­cze powietrza
 • pościeli anty­aler­gicz­nej: koł­dry, poduszki, pokrowce anty­roz­to­czo­wych, poszewki antybakteryjne
 • środ­ków na roz­to­cza: opry­ski, urza­dze­nia UPR
 • żyw­no­ści: żyw­ność bez­glu­te­nowa, eko­lo­giczna, bez alergenów
 • odzieży spe­cja­li­stycz­nej: dla osób z pro­ble­mami skór­nymi, AZS
 • kosme­ty­ków: linie hipo­aler­giczne, bez para­be­nów, emo­lienty, do skóry atopowej
 • środ­ków czy­sto­ści: eko­lo­giczne i bez­pieczne dla ludzi i zwie­rząt roz­wią­za­nia, cie­kawe alter­na­tywy dla “che­mii” domowej
 • środ­ków farmaceutycznych

 

A także restau­ra­cje, hotele i miej­sca przy­ja­zne aler­gi­kom oraz spe­cja­li­styczne kli­niki żywie­nia i alergologiczne

 

plan na fb