nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Program » Prozdrowotny Dom Hybrydowy

icon_05

PROZDROWOTNY DOM HYBRYDOWY

 

Proz­dro­wotny Dom Hybry­dowy to strefa naszego Part­nera Stra­te­gicz­nego, firmy Domy Hybry­dowe, która w swo­jej ofer­cie posiada zaawan­so­wane tech­no­lo­gicz­nie domy łączące w sobie w spo­sób har­mo­nijny i kom­plek­sowy funk­cjo­nal­ność, eko­lo­gię, oszczęd­ność, kom­fort i bezpieczeństwo.

 

Fun­da­men­tem tego pro­jektu jest fascy­na­cja tech­no­lo­gią oraz zami­ło­wa­nie do eko­lo­gii i zdro­wego trybu życia. W efek­cie powstał dom na miarę przy­szło­ści, dom inny niż wszyst­kie. Twórcy bowiem wzięli pod uwagę nie tylko naj­wyż­szą jakość mate­ria­łów, z któ­rych jest zbu­do­wany, nie tylko wyso­kie wyma­ga­nia eko­lo­giczne, czy eko­no­miczne, lecz także bez­pie­czeń­stwo jakie powinna gwa­ran­to­wać prze­strzeń domowa i kom­fort, który spra­wia, że  Dom Hybry­dowy to praw­dziwy azyl miej­sce relaksu. Owo­cem tych pasji jest kom­pletny i har­mo­nijny budy­nek miesz­kalny, nazwany Domem Hybry­do­wym.

 

Ofi­cjalne otwar­cie pierw­szego w Pol­sce Domu Hybry­do­wego w stan­dar­dzie Saint-Gobain Multi-Comfort miało miej­sce 3 wrze­śnia 2014 roku. Dom został wybu­do­wany w Stan­dar­dzie Multi-Comfort grupy Saint-Gobain. Stan­dard Multi-Comfort powstał przy uży­ciu naj­now­szych tech­no­lo­gii Grupy Saint-Gobain. Wie­lość testów, daje gwa­ran­cję kom­for­to­wego użyt­ko­wa­nia, przy zapew­nie­niu oszczędności.

 

Dodat­ko­wym atu­tem Domu Hybry­do­wego jest funk­cja proz­dro­wotna.

Dom Hybry­dowy to sta­ra­nie przy­go­to­wany pro­jekt z myślą o zdro­wiu jego miesz­kań­ców. Dom wybu­do­wany jest z natu­ral­nych mate­ria­łów. Co wię­cej może być dosto­so­wany dla osób o pod­wyż­szo­nych wymo­gach zdro­wot­nych. O jakość powie­trza w Domu Hybry­do­wym dba wen­ty­la­cja mecha­niczna ze spe­cja­li­stycz­nymi fil­trami powie­trza takimi jak HEPA, anty­aler­giczne, prze­ciw­grzy­bowe oraz węglowe. Ponadto w Domu Hybry­do­wym uży­wamy naj­now­szego pro­duktu  marki Rigips jakim są płyty gipsowo-kartonowe o nazwie Activ’Air®, które dzięki spe­cjal­nemu dodat­kowi mają zdol­ność usu­wa­nia sub­stan­cji szko­dli­wych oraz for­mal­de­hydu z powie­trza i prze­kształ­ca­nia ich w obo­jętny i trwały związek.

 

Suk­ces tego pro­jektu, oprócz zaawan­so­wa­nia techo­no­lo­gicz­nego i pasji wyko­naw­ców,  opiera się w dużym stop­niu na ści­słej współ­pracy z naj­więk­szymi fir­mami z branży budow­la­nej oraz ener­gii odna­wial­nej. Part­ne­rzy firmy Domy hybry­dowe, współ­two­rząc ten pro­jekt, ulo­ko­wali swoje naj­lep­sze pro­dukty oraz roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne, aby stwo­rzyć naj­bar­dziej zaawan­so­wany tech­no­lo­gicz­nie budy­nek  na rynku. Dzięki zna­nym i cenio­nym w branży budow­la­nej Part­ne­rom, któ­rzy swoją dłu­go­let­nią wie­dzę zaim­ple­men­to­wali w naszym Domu Hybry­do­wym, powstał pro­dukt, który będzie inno­wa­cyjny przez lata.

 

Gorąco zapra­szamy wszyst­kich do odwie­dze­nia sto­iska Domy Hybry­dowe w stre­fie EKO, gdzie zosta­nie zapre­zen­to­wana zupeł­nie nowa odsłona Domów Hybry­do­wych, która rzuci zupeł­nie nowe świa­tło na kwe­stie dba­nia o zdro­wie w naj­bliż­szym nam śro­do­wi­sku, czyli we wła­snym domu.

 

 

http://domyhybrydowe.pl/     http://domyhybrydowe.pl/

 

logotypy_DH