nie

  en

Kup Bilety

 1. O Wydarzeniu

 2. Dla Wystawców

 3. Zwiedzający

 4. Program

 5. Prasa

 6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Program » PROGRAM 2016

Program Godzinowy

PIĄTEK, 21 paź­dzier­nika 2016 r.

 

POBIERZ PROGRAM NA PIĄTEK
 

 

AKADEMIA STREFA 1

 

 

10:30 – 11:30

Czy żyw­no­ści eko, „wolna od…”, natu­ralna ma szansę pod­bić rynek spo­żyw­czy? Pro­gnozy, trendy, inspi­ra­cje. — Karol Przy­by­lak, redak­tor naczelny maga­zynu Biokurier

 

 

11:30 – 12:30

Nie­ter­miczne prze­twa­rza­nie żyw­no­ści – Artur Wik­tor, Jagie­loń­skie Cen­trum Innowacji

 

 

12:30 – 13:30

Zboża, zioła, warzywa i owoce… czy żyw­ność może być lekiem?- dr inż. Joanna Rachtan-Janicka, Wydział Nauk o Żywie­niu Czło­wieka i Kon­sump­cji SGGW

 

13:30 –14:30

Per­spek­tywa roz­woju żyw­no­ści eko­lo­gicz­nej oraz rola i zało­że­nia Pol­skiej Izby Żyw­no­ści Eko­lo­gicz­nej  -  pre­zes Pol­skiej Izby Żyw­no­ści Eko­lo­gicz­nej — Kry­styna Rad­kow­ska oraz Czło­nek PIŻE — Dariusz Kubacki

 

 

15:00 – 16:30

Co dają cer­ty­fi­kat: kon­su­men­tom i pro­du­cen­tom? Jak się chro­nić przed szko­dli­wymi skład­ni­kami? – Ewa Daniel, Lene Stiil, Allergy-Certified, Dania (eks­perci Maga­zynu Hipoalergiczni)

 

 

AKADEMIA STREFA 2

 

12:00–13:00

Cer­ty­fi­ko­wana żyw­ność eko­lo­giczna to naj­lep­szy wybór dla kon­su­menta. - dr hab. Ewe­lina Hal­l­mann, Wydział Nauk o Żywie­niu Czło­wieka i Kon­sump­cji SGGW

 

13:00 – 14:00

Dia­gno­styka aler­gii IgG zależ­nych oraz diety eli­mi­na­cyj­nej — mgr die­te­tyki Kata­rzyna Drews-Raczewska, Insty­tut Mikro­eko­lo­gii w Poznaniu

 

14:00 – 15:00

WARSZTATY DLA SPECJALISTÓW: Ukła­da­nie diety eli­mi­na­cyjno – rota­cyj­nej, jak pra­co­wać z pacjen­tem – mgr die­te­tyki Kata­rzyna Drews-Raczewska, Insty­tut Mikroekologii

 

 

WARSZTATY i POKAZY KULINARNE

 

STREFA Cook & Fun 1

 

10:30 – 11:30

Kon­kurs dla stu­den­tów — Koło Naukowe Gastro­no­mów i Hote­la­rzy SGGW, pokaz z głów­nym kucha­rzem SGGW

 

12:00 – 13:00

Ate­lier Smaku — Jola Słoma i Miro­sław Trymbulak

 

13:30 – 15:00

Janek Pasz­kow­ski — Maga­zyn Jamie

 

15:30 – 16:30

Bez­glu­te­nowe goto­wa­nie z firmą Schär

 

 

 

SOBOTA, 22 paź­dzier­nika 2016 r.

 

POBIERZ PROGRAM NA SOBOTĘ

 

 

AKADEMIA STREFA 1

 

11:00 – 12:00

Świa­domy kon­su­ment na rynku żyw­no­ści – umie­jętne czy­ta­nie ety­kiet — dr inż. Kata­rzyna Świą­der, SGGW

 

12:00–13:00

Aler­gia pokar­mowa przy­czyną wstrząsu ana­fi­lak­tycz­nego- Pro­fe­sor dr hab. n. med. Maciej Kacz­mar­ski, aler­go­log, pediatra

 

 

13:30 – 14:30

WARSZTATY: Jak eli­mi­no­wać, żeby nie dopu­ścić do nie­do­bo­rów? Jakie zamien­niki sto­so­wać? Dla­czego dietę eli­mi­na­cyjną należy ukła­dać z roz­wagą? –  Daria Rząd­kow­ska, die­te­tyk Insty­tutu Mikro­eko­lo­gii w Pozna­niu, Joanna Dronka – Skrzyp­czak, autorka strony dietaeliminacyjna.pl

 

 

15:00 –16:00

Fakty i mity– lecze­nie miej­scowe AZS – dr Lidia Rusz­kow­ska, der­ma­to­log, pediatra

 

 

AKADEMIA STREFA 2

 

11:30 — 12:30

Nie­to­le­ran­cja lak­tozy — przy­czyny, dia­gno­styka i postę­po­wa­nie żywie­niowe — dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Kie­row­nik Pra­cowni Die­te­tyki Pedia­trycz­nej, Kli­nika Pedia­trii, Gastro­en­te­ro­lo­gii i Żywie­nia UJ CM

 

12:30 – 14:30

Warsz­taty „Moje czy nie moje Hashi­moto”- Mał­go­rzata Bia­ła­sie­wicz, busi­ness mana­ger i ini­cja­torka „Cen­trum Zdro­wego Życia” Dworu Dro­blin, Inga Koło­myj­ska, cer­ty­fi­ko­wany tre­ner, coach, Mał­go­rzata Krzy­mań­ska, coach

 

 

14:30 – 15:30

Dieta eli­mi­na­cyjna — naj­waż­niej­sze zasady i zagro­że­nia – mgr Joanna Sob­czak, die­te­tyk kli­niczny, mgr Alek­san­dra Gołuch, die­te­tyk (Natur House)

 

15:30 – 16:30

Warsz­taty eko­lo­gicz­nego sprzą­ta­nia. Pra­nie i płu­ka­nie dzie­cię­cych ciusz­ków z naci­skiem na aler­gi­ków. Dla uczest­ni­ków prze­wi­dziane są próbki natu­ral­nych środ­ków czy­sto­ści. — Jolanta Wrze­siń­ska, por­tal Ekorodzice.pl

 

 

AKADEMIA STREFA 3

 

10:30 – 11:30

Cukier a aler­gie — Fun­da­cja Szczę­śliwi bez Cukru

 

DEBATY EKSPERTÓW  MAGAZYNU HIPOALERGICZNI

 

12:00 — 12:40  Jak wybie­rać pro­dukty dla aler­gika? – Ewa Daniel tok­sy­ko­log z Danii

 

12:45 — 13:45 Czym jest nie­to­le­ran­cja hista­miny? – Pro­fe­sor dr hab. n. med. Krzysz­tof Buczyłko – aler­go­log, laryn­go­log i dr n.med. Miro­sław Mastej – lekarz rodzinny

 

13:50 — 15:00 Astma – jak dia­gno­zo­wać i leczyć? – Pro­fe­sor dr hab. n. med. Krzysz­tof Buczyłko – aler­go­log, laryn­go­log i dr n.med. Danuta Myłek – aler­go­log, dermatolog

 

15:05 — 15:55 Jak radzić sobie z aler­gią na mleko u dzieci? – Pro­fe­sor dr hab. n. med. Maciej Kacz­mar­ski – aler­go­log, pedia­tra i dr n.med. Danuta Myłek – aler­go­log, dermatolog

 

16:00 — 17:00 Hipo­aler­giczny pokój – czyli jak urzą­dzić bez­pieczne miesz­ka­nie dla aler­gika? – Ewa Daniel tok­sy­ko­log z Danii, Joanna Wcisło,Magdalena Gruszczyńska

 

 

WARSZTATY i POKAZY KULINARNE

 

STREFA Cook & Fun 1

 

10:30 – 11:30

Bez­glu­te­nowe goto­wa­nie z firmą Schär

 

11:30 – 13:30

Mama Aler­gika Gotuje - Kata­rzyna Jankowska

 

14:00 – 16:00 Gotuj z Maga­zy­nem Jamie – Janek Paszkowski

 

16:00 – 17:00 Pokaz kuli­narny Phi­li­piak Milano – Dawid Budzich — fina­li­sta pro­gramu “Master Chef”

 

 

 

STREFA Cook & Fun 2

 

11:00 – 12:00

WARSZTATY DLA DZIECI: Czy papier można zjeść? — Stu­dio Kuli­narne Małe Przyjemności

 

12:00–13:00

Warsz­taty z kuchni bez­mlecz­nej, bez­glu­te­no­wej i bez­cu­kro­wej — „Można? Można!” — Beata Sadowska

 

13:00 – 14:00

Warsz­taty „Słod­kie i zdrowe sma­ro­wi­dła dla małego aler­gika”, czyli np. „nutella” z awo­kado, karobu, ksy­li­tolu i pestek sło­necz­nika — Fun­da­cja Szczę­śliwi Bez Cukru

 

14:00 – 16:00

Nie­wi­dzialny dżin i Kuch­nia mole­ku­larna (7-10lat) — warsz­taty przy­rod­ni­cze dla dzieci Dr Iwona Karkusiewicz

 

16:30 – 17:30

Warsz­taty dla doro­słych — Słod­kie sekrety, roślinne łako­cie bez glu­tenu — Wero­nika Madej­ska, Stu­dio Kuli­narne Małe Przyjemności

 

 

KONSULTACJEWARSZTATY FUNDACJI ALABASTER

 

 

 

NIEDZIELA, 23 paź­dzier­nika 2016 r.

 

POBIERZ PROGRAM NA NIEDZIELĘ

 

AKADEMIA STREFA 1

 

12:00 – 13:00

Katar, zatkany nos – czy to zawsze aler­gia? Jak sobie z tym radzić? — prof. dr hab. med. B. Samo­liń­ski, aler­go­log, oto­la­ryn­go­log, spe­cja­li­sta zdro­wia publicznego

 

 

13:00 – 14:00

Nie wszystko, co świsz­czy jest astmą — dr Anna Nowicka, alergolog

 

 

14:00 — 15:00

WARSZTATY: jak eli­mi­no­wać, żeby nie dopu­ścić do nie­do­bo­rów, jakie zamien­niki sto­so­wać , dla­czego dietę eli­mi­na­cyjną należy ukła­dać z roz­wagą – Insty­tut Mikroekologii

 

AKADEMIA STREFA 2

 

11:30 – 12:30

Coaching dla kobiet: Roz­wój, zmiana, pasja – Edyta Zając, autorka książki „30 dni do zmian. Doko­naj życio­wej meta­mor­fozy w kilka tygodni”

 

13:30 – 14:30

Warsz­taty eko­lo­gicz­nego sprzą­ta­nia. Pra­nie i płu­ka­nie dzie­cię­cych ciusz­ków z naci­skiem na aler­gi­ków. Dla uczest­ni­ków prze­wi­dziane są próbki natu­ral­nych środ­ków czy­sto­ści. — Jolanta Wrze­siń­ska, por­tal Ekorodzice.pl

 

AKADEMIA STREFA 3

 

10:30 – 11:30

Cukier a odpor­ność — Fun­da­cja Szczę­śliwi bez Cukru

 

11:30 — 12:00 

Spo­tka­nie z Martą Szlo­ser, współ­au­torką serii ksią­żek “Kuch­nia pol­ska bez pszenicy”

 

DEBATY EKSPERTÓW MAGAZYNU HIPOALERGICZNI

 

12:00 — 12:40 Jaki tłuszcz użyć do sma­że­nia? Czy mar­ga­ryna szko­dzi? — dr n.med. Danuta Myłek, aler­go­log, der­ma­to­log i dr n.med. Miro­sław Mastej –lekarz rodzinny

 

12:45 — 14:15 Czego powi­nien uni­kać w posił­kach uczeń, by zapo­biec aler­gii? – dr n.med. Danuta Myłek, aler­go­log, der­ma­to­log i dr n.med. Miro­sław Mastej – lekarz rodzinny, Dorota Łapa – die­te­tyk, spe­cja­li­sta medy­cyny naturalnej

 

14:15 — 16:00 Kto powi­nien edu­ko­wać przy­szłych rodzi­ców, by zapo­bie­gać aler­gii u dzieci? Rola położ­nej w edu­ka­cji cię­żar­nej – dr hab. n. o zdr. Gra­żyna Iwa­no­wicz – Palus, dr n.med. Danuta Myłek, aler­go­log, der­ma­to­log, Anna Osiń­ska, peda­gog, Ewa Janiuk,  położna, Jolanta Peter­sen, położna prak­ty­ku­jąca w Gren­lan­dii, Bożena Kulesza-Brończyk, położna

 

16:00 — 17:00 Rola oczysz­cza­nia orga­ni­zmu w aler­gii. Czy warto robić detox?– dr n.med. Danuta Myłek, aler­go­log, der­ma­to­log, Dorota Łapa, die­te­tyk, spe­cja­li­sta medy­cyny natu­ral­nej, Piotr Tyszew­ski, die­te­tyk, Anna Kra­sucka, doradca żywie­niowy, die­te­tyk leczniczy

 

 

 

WARSZTATY i POKAZY KULINARNE

 

STREFA Cook & Fun 1

 

10:30 – 12:30

Ate­lier Smaku — Jola Słoma i Miro­sław Trymbulak

 

12:45 – 15:30

Gotuj z Maga­zy­nem Jamie — Dariusz Kuźniak

 

15:45 – 16:45

Blog ErVegan.com - Eryk Wał­ko­wicz

 

 

 

STREFA Cook & Fun 2

 

10:30 – 11:30

Bez­glu­te­nowe goto­wa­nie z firmą Schär

 

11:30 – 13:30

Mama Aler­gika Gotuje - Kata­rzyna Jankowska

 

13:45 – 14:45

Warsz­taty „Kulki mocy” (pra­linki) z kaszy jagla­nej, karobu, ner­kow­ców z dodat­kiem ksy­li­tolu lub „rafa­ello” z wiór­kami koko­so­wymi i ole­jem koko­so­wym — Fun­da­cja Szczę­śliwi Bez Cukru

 

15:00 – 17:00

Zie­lone, czer­wone, żółte – moc roślin­nych barw­ni­ków (10–13 lat) oraz Che­mia w sko­rupce (7–10 lat) – dr Iwona Kar­ku­sie­wicz — warsz­taty przy­rod­ni­cze dla dzieci

 

 

POZA TYM W PROGRAMIE PRZEZ TRZY DNI WYDARZENIA:

 

 • PREMIERA KSIĄŻKI „Pol­ski prze­wod­nik Paleo. Teo­ria, prak­tyka, prze­pisy.”  wyda­nej  wraz z Iwoną Wierz­bicką (blog Ajwendieta.pl)i spo­tka­nie z autorką, Kata­rzyną Karus-Wysocką (blog roku 2014 cookitlean.pl)
 • SPOTKANIE i  PREMIERA książki “Kuch­nia Pol­ska bez psze­nicy na spe­cjalne okazje”
 • SPOTKANIE z Kata­rzyną Jan­kow­ską, autorką bloga i serii ksią­żek Mama Aler­gika Gotuje
 • KONSULTACJE PSYCHOLOGÓW i WARSZTATY TERAPEUTYCZNE dla dzieci i doro­słych  — Fun­da­cją Ala­ba­ster - HARMONOGRAM TUTAJ
 • BEZPŁATNE TESTY I BADANIA na sto­isku NZOZ Cen­trum Alergologii
 • BEZPŁATNE TESTY I KONSULTACJE na sto­isku War­szaw­skiego Cen­trum Aler­go­lo­gii ALERGO-MED
 • PREMIERA WZORCOWEGO POKOJU ALERGIKA — pro­jekt Maga­zynu Hipoalergiczni.pl