nie

  en

Kup Bilety

 1. O Wydarzeniu

 2. Dla Wystawców

 3. Zwiedzający

 4. Program

 5. Prasa

 6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Program » Spotkania Branżowe

Spotkania branżowe

AKADEMIA DNI ALERGII B2B

 

Pią­tek, 21 paź­dzier­nika

 

STREFA 1

 

 • Czy żyw­no­ści eko, “wolna od…”, natu­ralna ma szansę pod­bić rynek spo­żyw­czy? Pro­gnozy, trendy, inspi­ra­cje. — Karol Przy­by­lak – red. naczelny maga­zynu Biokurier

 

 • Co dają cer­ty­fi­kat: kon­su­men­tom
  i pro­du­cen­tom? Jak się chro­nić przed szko­dli­wymi skład­ni­kami? – Ewa Daniel, Lene Stiil z Aller­gy­Cer­ti­fied, Dania (eks­perci Maga­zynu Hipoalergiczni)

 

 • Dia­gno­styka aler­gii IgG zależ­nych oraz diety eli­mi­na­cyj­nej - Insty­tut Mikroekologii

 

 • Nie­ter­miczne prze­twa­rza­nie żyw­no­ści – Artur Wik­tor — Jagie­loń­skie Cen­trum Innowacji

 

 • Zboża, zioła, warzywa i owoce… czy żyw­ność może być lekiem? - dr inż. Joanna Rachtan-Janicka SGGW

 

 • Warsz­taty dla spe­cja­li­stów: ukła­da­nie diety eli­mi­na­cyjno– rota­cyj­nej; jak pra­co­wać z pacjen­tem – Insty­tut Mikroekologii

 

 • Licen­cje – Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Cho­rych na Celie­kię I na Die­cie Bezglutenowej

 

STREFA COOK & FUN 1 — Warsz­taty kulinarne

 

 • Janek Pasz­kowski (Maga­zyn Jamie)

 

 • Jola Słoma i Miro­sław Trym­blak –Ate­lier Smaku

 

 • Dr Schär

 

 • Kon­kurs dla stu­den­tów; pokaz z głów­nym kucha­rzem SGGW — Koło Naukowe Gastro­no­mów i Hote­la­rzy SGGW -

______________________________________

 

 

 

Insty­tut Mikro­eko­lo­gii zaprasza

na warsz­taty dla dietetyków

 

21 PAŹDZIERNIKA 2016 r., PIĄTEK

 

Wykład:
“Droga do lecze­nia aler­gii i nad­wraż­li­wo­ści bie­gnie przez jelita”

 

Zakres tema­tyczny wykładu:

 

 • Aler­gie i nad­wraż­li­wo­ści pokar­mowe a mikro­flora jelit – jaki jest związek?
 • Czy pro­bio­tyki mogą być wspar­ciem przy lecze­niu aler­gii i nadwrażliwości?
 • Pro­bio­ty­ko­te­ra­pia w AZS – prze­gląd badań naukowych
 • Nad­wraż­li­wo­ści pokar­mowe, nie­ce­lia­kalna nad­wraż­li­wość na glu­ten – czy dla tych jed­no­stek ist­nieją wia­ry­godne narzę­dzia diagnostyczne?
 • Dieta eli­mi­na­cyjna – efekty na przy­kła­dzie wybra­nych przypadków

 

Warsz­taty:
“Dieta eli­mi­na­cyjna i pro­bio­ty­ko­te­ra­pia jako wspar­cie w lecze­niu alergii”

 

Zakres tema­tyczny warsztatów:

 • Zało­że­nia diety eli­mi­na­cyjno – rota­cyj­nej: część wstępna, teoretyczna
 • Ćwi­cze­nia z ukła­da­nia diety na pod­sta­wie bada­nia ImuPro

 

Uwaga! Każdy die­te­tyk, który przyj­dzie na szko­le­nie i pomyśl­nie przej­dzie test wery­fi­ku­jący jego wie­dzę zosta­nie (jeśli wyrazi chęć) wpi­sany do bazy die­te­ty­ków w zakładce „znajdź die­te­tyka” na stro­nie Instytutu.

 

Test wery­fi­ku­jący to zada­nie pole­ga­jące na uło­że­niu na pod­sta­wie ano­ni­mo­wego wyniku pacjenta diety eli­mi­na­cyjno – rota­cyj­nej. Chęć przy­stą­pie­nia do pro­gramu „Znajdź die­te­tyka” uczest­nicy mogą zgła­szać po zakoń­cze­niu warsz­ta­tów. Na podany e-mail zosta­nie wysłane zada­nie weryfikujące.

 

Tutaj adres „Znajdź die­te­tyka”: http://instytut-mikroekologii.pl/strefa-dla-pacjenta/znajdz-specjaliste/

 

Syl­wetki prelegentów:

 

mgr Kata­rzyna Drews

Absol­wentka stu­diów magi­ster­skich i licen­cjac­kich na UM w Pozna­niu. Absol­wentka pody­plo­mo­wych stu­diów  Żywie­nie i Wspo­ma­ga­nie Die­te­tyczne w Spo­rcie. Ukoń­czyła kurs Lecze­nia Żywie­nio­wego Dla Człon­ków Zespo­łów Żywie­nio­wych (Pol­skie Towa­rzy­stwo Żywie­nia Poza­je­li­to­wego i Doje­li­to­wego). Przez  pół­tora roku pra­co­wała jako kon­sul­tant ds. żywie­nia kli­nicz­nego. Posiada doświad­cze­nie w pracy z pacjen­tami bory­ka­ją­cymi się z  nad­wagą i oty­ło­ścią oraz cho­ro­bami meta­bo­licz­nymi, a także spor­tow­cami i oso­bami ze zwięk­szoną aktyw­ność fizyczną. Spe­cja­listka w ukła­da­niu diety eli­mi­na­cyj­nej i eli­mi­na­cyjno – rota­cyj­nej. Uczest­ni­czyła, zarówno jako słu­chacz jaki i pre­le­gent w warsz­ta­tach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach die­te­tycz­nych. Od 2015 zwią­zana z Insty­tu­tem Mikroekologii.

 

mgr Zuzanna Baraniak

Die­te­tyk. Absol­wentka Uni­wer­sy­tety Przy­rod­ni­czego w Pozna­niu oraz Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Poznaniu.

Ukoń­czyła kursy: Die­te­tyka Spor­towa, Gut Check: Explo­ring Your Micro­biome Uni­ver­sity of Colo­rado Boul­der & Uni­ver­sity of Colo­rado Sys­tem, Dia­be­tes – a Glo­bal Chal­lenge Uni­ver­sity of Copen­ha­gen. Uczest­niczka, zarówno jako słu­chacz jak i pre­le­gent wielu kon­fe­ren­cji zwią­za­nych z tema­tami mikro­flory jelit, aler­gii, diety, np. Mikro­biota 2015, FENS Ber­lin, Renes In Die­te­tics, Zjazd Pol­skiego Towa­rzy­stwa Badań nad Oty­ło­ścią. Jest człon­kiem Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Osób z Celia­kią i na Die­cie Bez­glu­te­no­wej. Na co dzień pra­cuje z pacjen­tami i zaj­muje się ukła­da­niem diety eli­mi­na­cyjno – rotacyjnej.

 

 

 

dieta eliInstytut-Mikroekologii