nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Program » ECORGANICA 2016

Pod­czas Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej będziemy mówić o tym jak roz­po­znać, dia­gno­zo­wać i leczyć. Bar­dzo dużo uwagi jed­nak poświę­cimy także kwe­stii, jak zapo­bie­gać. Dla­tego zarówno wśród wystaw­ców jak i naszych spe­cja­li­stów pojawi się silna grupa eks­per­tów pro­mu­ją­cych zdrowy, eko­lo­giczny i świa­domy styl życia w ryt­mie BIO i ORGANIC.

 

 

Logo Ecorganica bez 3. edycji

 

 

 

W tym roku ta część Dni Aler­gii zyskuje nowy wymiar pod nazwą ECORGANICA.

Są to mię­dzy­na­ro­dowe targi, które dotych­czas odby­wały się jako część wyda­rze­nia DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ, nato­miast już od 3. Edy­cji 2016 funk­cjo­nują pod oddzielną nazwą ze względu na szybki roz­wój tego sek­tora. Jest to także odpo­wiedź na potrzeby zarówno wystaw­ców, jak i zwiedzających.

Edy­cja 2016 będzie reali­zo­wana w for­mule 3-dniowej, łączą­cej targi kon­su­menc­kie z wyda­rze­niem ści­śle bran­żo­wym B2B. Naszym celem jest budo­wa­nie świa­do­mo­ści kon­su­men­tów oraz okre­śla­nie ich potrzeb w sto­sunku do branży BIO/ECO/ORGANIC/VEGE, jak rów­nież umoż­li­wie­nie fir­mom i pro­fe­sjo­na­li­stom nawią­zy­wa­nia war­to­ścio­wych i dłu­go­ter­mi­no­wych rela­cji biznesowych.

 

fotolia_29708262_xs-200x200

 

Pod­czas wykła­dów w ramach ECORGANICA powiemy o tym czym kie­ro­wać się przy wybo­rze pro­duk­tów, dla­czego warto sto­so­wać neu­tralne, eko­lo­giczne środki czy­sto­ści, a por­tal Hipoalergiczni.pl popro­wa­dzi dwie pasjo­nu­jące debaty w gro­nie eks­per­tów. Dowiemy się czym są Domy Hybry­dowe i jak dbają o nasze zdro­wie, a nasi spe­cjalni goście podzielą się swo­imi recep­tami na życie w ryt­mie EKO. Poza tym Dni Aler­gii będą też nie­po­wta­rzalną oka­zją do zro­bie­nia zaku­pów u naszych eko-wystawców.

 

CAŁY PROGRAM dostępny TUTAJ