nie

  en

Kup Bilety

 1. O Wydarzeniu

 2. Dla Wystawców

 3. Zwiedzający

 4. Program

 5. Prasa

 6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Program » Testy i konsultacje

BEZPŁATNE KONSULTACJETESTY

Pod­czas Dni Aler­gii, każdy zwie­dza­jący będzie mógł skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stami z dzie­dziny aler­go­lo­gii, der­ma­to­lo­gii, die­te­tyki i psychologii.

 

Już teraz ser­decz­nie zapra­szamy na stoiska:

 

 

WARSZAWSKIE CENTRUM ALERGOLOGII ALERGO-MED

 

War­szaw­skie Cen­trum Aler­go­lo­gii ALERGO-MED to pry­watna pla­cówka medyczna
zaj­mu­jąca się kom­plek­sową opieką nad pacjen­tami doro­słymi i dziećmi
z cho­ro­bami aler­gicz­nymi. Pod­czas Dni Aler­gii zapra­szamy wszyst­kich do odwie­dze­nia  i wzię­cia udziału w szko­le­niach z pra­wi­dło­wej inha­la­cji, a także do sko­rzy­sta­nia z puli bez­płat­nych testów na pod­sta­wowe aler­geny, które w wyzna­czo­nych godzi­nach będą wyko­ny­wane przez pie­lę­gniarki z pla­cówki Alergo-Med.

 

 

 

ALAASTER

 

STREFA RELAKSU FUNDACJI ALABASTER i FUNDACJI POKONAĆ ALERGIĘ

to miej­sce obfi­tu­jące w różne cie­kawe wyda­rze­nia, a jed­no­cze­śnie pozwa­la­jące na chwilę odpo­czynku i wyci­sze­nia. W przy­ja­znej prze­strzeni będą Pań­stwo mogli spo­tkać psy­cho­lo­gów i tera­peu­tów, któ­rzy bez­płat­nie udzielą kon­sul­ta­cji. Pro­wa­dzone będą warsz­taty dla dzieci, mło­dzieży i dla całych rodzin. Odwie­dzą nas różni goście – spe­cja­li­ści w dzie­dzi­nie die­te­tyki i psy­cho­lo­gii. Matki, któ­rym udało się wyci­szyć cho­robę dziecka podzielą się swo­imi doświadczeniami.

 

 

ALABASTER - Harmonogram

 

logo_pol_stow

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ 
Sto­isko
Oprócz inte­re­su­ją­cego wykładu Sto­wa­rzy­sze­nia, na który w sobotę zapra­szamy do STREFY MED, gorąco zachę­camy także do odwie­dze­nia sto­iska Sto­wa­rzy­sze­nia, na któ­rym będzie można spo­tkać się ze spe­cja­li­stami i poroz­ma­wiać na temat Celia­kii ale i diety bez­glu­te­no­wej. Zapra­szamy na kon­sul­ta­cje z psy­cho­lo­gami m.in.:

 

 

 

http://www.hipoalergiczni.pl

 

 

HIPOALERGICZNI.pl

 

Maga­zyn dla aler­gi­ków i nie tylko Hipo­aler­giczni zaprosi na cie­kawe debaty ze zna­mie­ni­tymi gośćmi do strefy EKO-NATURA zarówno w sobotę, jak i w nie­dzielę. Będzie także moż­li­wość spo­tka­nia się z nimi na sto­isku, pod­pi­sa­nia książki i zamie­nie­nia kilku słów. Wśród nich takie sławy, jak:

 • Prof. dr hab. Krzysz­tof Buczyłko - aler­go­log, laryngolog
 • dr Danutą Myłek – aler­go­log, der­ma­to­log, autorka książki „ALERGIA” oraz „Od Leka­rza do Kucharza”
 • dr Miro­sław Mastej – dr n. med. lekarz rodzinny, tre­ner i recen­zent Maga­zynu Hipoalergiczni
 • dr hab. nauki o zdro­wiu Gra­żyna Iwanowicz-Palus
 • Emi­lia Żurek — logo­peda, soma­to­te­ra­peuta, eks­pert w mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach coachingu spo­łecz­nego i rodzin­nego, autorka porad­nika „Flirt z samym sobą” i współ­au­torka „Wpływu stresu na skórę”.
 • Ewa Daniel — toksy­ko­log, współ­za­ło­ży­cielka duń­skiej orga­ni­za­cji Allergy Cerified
 • Anna Osiń­ska — pedagog
 • Dorota Łapa — die­te­tyk, spe­cja­li­sta medy­cyny naturalnej
 • Piotr Tyszew­ski - die­te­tyk
 • Anna Kra­sucka - doradca żywie­niowy, die­te­tyk leczniczy

 

 

POKONA ALERGI

 

FUNDACJA POKONAĆ ALERGIĘ

Wolon­ta­riu­sze Fun­da­cji będą z nami przez całe dwa dni. Gorąco zapra­szamy do chwili roz­mowy i śmia­łego zada­wa­nia pytań. Jest to świetna oka­zja, by dowie­dzieć się wię­cej i zasię­gnąć facho­wej porady, od osób, które na co dzień mają dostęp do rze­tel­nej i spraw­dzo­nej wiedzy.

 

 

Poza tym gorąco zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym PROGRAMEM