nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Program » Warsztaty

ZAPRASZAMY DO NASZYCH STREF WARSZTATOWYCH

ZAPRASZAMY NA WARSZTATYPOKAZY!

 

Pod­czas 3. Edy­cji Dni Aler­gii zapra­szamy do naszych stref warsz­ta­to­wych, gdzie w tym roku będziemy goto­wać BEZGLUTENOWO, VEGE, a przede wszyst­kim ZDROWO i INSPIRUJĄCO.

Wśród mistrzów kuchni poja­wią się na pewno:

 

 

PL Ambassador Beata Sadowska_photo

 

 

Beata Sadow­ska

Dzien­ni­karka Radia ZET i ZET Chilli, pre­zen­terka tele­wi­zyjna, blo­gerka i mama. Wiel­bi­cielka zdro­wego i aktyw­nego stylu życia (sta­nęła na mecie 15 mara­to­nów!) Autorka ksią­żek “I jak tu nie bie­gać!”, “I Jak tu nie jeść!”, “I jak tu nie podró­żo­wać!”. Pro­wa­dzi blog www.beatasadowska.com

 SOBOTA godz.: 12:00–13:00 , STREFA Cook&Fun 2

 

 

 

darek_kuzniak_onas-2

 

 

Dariusz Kuź­niak

 

Szer­szej publicz­no­ści dał się poznać, dzięki udzia­łowi w pierw­szej pol­skiej edy­cji pro­gramu „Top Chef” w Tele­wi­zji Pol­sat. Został zapro­szony do współ­pracy i przez dwie kolejne edy­cje Hell’s Kit­chen peł­nił rolę sous-chefa Woj­cie­cha Mode­sta Amaro.

Darek to lau­reat pre­sti­żo­wych kon­kur­sów, Kon­sul­tant, Tre­ner, Doradca i Kre­ator menu, a przede wszyst­kim Sza­lony Arty­sta Kuli­narny, który nisz­czy wszel­kie ste­reo­typy doty­czące utar­tych prze­pi­sów i łącze­nia skład­ni­ków pro­po­nu­jąc nie­za­po­mniane oraz nie­po­wta­rzalne kom­po­zy­cje smakowe.

SOBOTA godz.: 14:00–16:00 , STREFA Cook&Fun 1

NIEDZIELA godz.: 12:45–13:30 , STREFA Cook&Fun 1

 

 

 

kasia

 

Kata­rzyna Janowska

Znana także jako MAG. Autorka spe­cja­li­stycz­nego bloga   www.mamaalergikagotuje.pl i best­sel­le­ro­wych ksią­żek „Mama        Aler­gika Gotuje. Tra­dy­cyj­nie”, „Mama Aler­gika Gotuje. Na Wyjąt­kowe Oka­zje”, a także “Mama Aler­gika gotuje z Dziećmi”. Wycza­ro­wała już ponad 1000 dań bez aler­ge­nów: mleka, jajek, soi, kakao, selera, orze­chów, miodu i glu­tenu. Swoją kuch­nię opiera głów­nie na eko­lo­gicz­nych i natu­ral­nych pro­duk­tach. Jej porady i prze­pisy doce­niają aler­gicy, osoby na die­cie bez­glu­te­no­wej, wega­nie a także biegacze

SOBOTA godz.: 11:30–13:30 , STREFA Cook&Fun 1

NIEDZIELA  godz.: 11:30–13:30 , STREFA Cook&Fun 2

 

 

 

trymbulaczki

 

Jola Słoma & Mirek Trym­bu­lak są auto­rami ksią­żek kuchar­skich, oraz serii pro­gra­mów kuli­nar­nych emi­to­wa­nych na ante­nie Kuchni , po zre­ali­zo­wa­niu któ­rych zało­żyli
swój kanał na YouTube: ATELIER SMAKU, gdzie co tydzień dzielą się na nim nowym prze­pi­sem. W 2015 r. wydali kolejną książkę ze swo­imi autor­skimi prze­pi­sami, któ­rej pre­miera odbyła się pod­czas zeszło­rocz­nych Dni Aler­gii. Na co dzień pro­wa­dzą także Pra­cow­nię Kuli­narną, w któ­rej orga­ni­zują warsz­taty bez­glu­te­no­wej kuchni wegań­skiej, w któ­rej powstaje także autor­ska seria pro­duk­tów, sprze­da­wa­nych w food trucku, oraz wybra­nych skle­pów. Wię­cej infor­ma­cji na www.ateliersmaku.pl

 

PIĄTEK 12:00–13:00 , STREFA Cook&Fun 1

NIEDZIELA 10:30 — 12:30, STREFA Cook&Fun 1

 

 

 

 

janabloga3

 

 

Eryk Wał­ko­wicz– stupro­cen­towy rośli­no­żerca oraz wiel­bi­ciel kuchni wegań­skiej. Zwa­rio­wany stu­dent die­te­tyki zaczął pro­wa­dzić bloga, na któ­rym roz­wija swoje kuli­narne i die­te­tyczne pasje. Poka­zuje, że dieta roślinna  jest sma­ko­wita i pełna nie­spo­dzia­nek, nawet z punktu widze­nia faceta! www.ervegan.pl 

 

NIEDZIELA 15:45 — 16:45, STREFA Cook&Fun 1

 

 

 

 

janekpaszkowski

 

 

Janek Pasz­kow­ski — ćwierć­fi­na­li­sta Master­Chef, autor dwóch autor­skich ksią­żek kuchar­skich “Goto­wa­nie z Pasją” i “RAW FOOD”. Gospo­darz wła­snego pro­gramu kuli­nar­nego pt. “Załóż Far­tu­cha u Janka Pasz­kow­skiego” emi­to­wa­nego na sta­cji 4funTV.

Pomy­sło­dawca slow foodwego lokalu z zapie­kan­kami “Serwus-Zapiekanki” na war­szaw­skim Moko­to­wie, twórca karty menu w nie­ist­nie­ją­cym już lokalu Ale’Je Bistro, którą bar­dzo pozy­tyw­nie zre­cen­zo­wał Pan Maciej Nowak, gospo­darz autor­skich brun­chy w lokalu Sto900 oraz “autor­skich week­en­dów” w restu­ra­cji Pari-Pari.

http://janekpaszkowski.wixsite.com/

 

PIATEK 13:30 — 15:00, STREFA Cook&Fun 1

SOBOTA 14:00 — 16:00, STREFA Cook&Fun 1

 

 

 

 

dwid

 

Dawid Budzich — pół­fi­na­li­sta Master­Chef. Jego kuli­narni idole to Gor­don Ram­say i Michel Roux. Po pro­gra­mie na staż zapro­sił go mistrz kuchni Cic­cio Sul­tano, który pro­wa­dzi na Sycy­liii odzna­czoną gwiazdką Miche­lin restau­ra­cję il Duomo. W 2015 roku Dawid dostał się pod skrzy­dła Phi­li­piak Milano — wygrał sty­pen­dium i roz­po­czął stu­dia w szkole wyż­szej kuli­nar­nej Via Moda. Roz­po­czął też staż w restau­ra­cji Pla­ter Karola Okrasy. Razem z Phi­li­piak Milano two­rzy pro­gram kuli­narny “Na zdro­wie” w TVP1.

 

 

SOBOTA 16:00 — 17:00, STREFA Cook&Fun 1

 

 

Pro­gram godzi­nowy dostępny tutaj!

 

SPONSORAMI STREF WARSZTATOWYCH SĄ:

FIRMA SCHAR — wio­dący w Euro­pie pro­du­cent żyw­no­ści bez­glu­te­no­wej oraz firma PHILIPIAK Milano - wyjąt­kowe roz­wią­za­nia gwa­ran­tu­jące naj­wyż­szą jakość i zdrowy styl życia!

 

Schaer_Logo_neu_CMYK_200dpi_Hochauflsung (2)     Philipiak