nie

  en

Kup Bilety

 1. O Wydarzeniu

 2. Dla Wystawców

 3. Zwiedzający

 4. Program

 5. Prasa

 6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Program » Wykładowcy i paneliści

Przez cały week­end pod­czas Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej będą odby­wać się wyjąt­kowe wykłady pro­wa­dzone przez eks­per­tów i spe­cja­li­stów z zakresu aler­go­lo­gii, der­ma­to­lo­gii, eko­lo­gii i żywie­nia. Będziemy mówić o tym jak dia­gno­zo­wać, leczyć, ale też jak zapo­bie­gać aler­gii i nie­to­le­ran­cji, oraz dla­czego warto żyć świa­do­mie i dbać o śro­do­wi­sko. Zapra­szamy Pań­stwa już teraz do naszych dwóch stref wykła­do­wych, gdzie będzie można wysłu­chać wystą­pień naszych gości:

 

 

icon_02

AKADEMIA DNI ALERGII  

 

Wykłady i dys­ku­sje w ramach AKADEMII DNI ALERGII to nato­miast oka­zja, by dowie­dzieć się co na temat zdro­wego stylu życia, sku­tecz­nej pro­fi­lak­tyki i lecze­nia aler­gii, nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych i cho­rób z nimi zwią­za­nych do powie­dze­nia ma medy­cyna kon­wen­cjo­nalna, a także spe­cja­li­ści z zakresu die­te­tyki, psy­cho­lo­gii i tok­sy­ko­lo­gii. Jest to też nie­po­wta­rzalna oka­zja, by spo­tkać się z naj­bar­dziej uzna­nymi leka­rzami i eks­per­tami w Polsce.

 

Wśród zapro­szo­nych gości poja­wią się takie auto­ry­tety jak:

 

prof. Kaczmarski

 

Prof. Maciej Kacz­mar­ski, wybitny spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie aler­gii pokar­mo­wej i cho­rób prze­wodu pokar­mo­wego u dzieci. Jako pierw­szy w Pol­sce, roz­po­czął dia­gno­stykę i lecze­nie szpi­talne i  ambu­la­to­ryjne cho­rych dzieci z nad­wraż­li­wo­ścią pokar­mową. Kie­ro­wana przez niego III Kli­nika Cho­rób Dzieci, prze­mia­no­wana póź­niej na Kli­nikę Pedia­trii, Gastro­en­te­ro­lo­gii i Aler­go­lo­gii Dzie­cię­cej, była wio­dą­cym ośrod­kiem diagnostyczno-leczniczym tych sta­nów cho­ro­bo­wych w kraju. Stała się także ośrod­kiem szko­le­nio­wym dla leka­rzy pedia­trów, leka­rzy rodzin­nych, aler­go­lo­gów, gastro­en­te­ro­lo­gów, a także pie­lę­gnia­rek, zdo­by­wa­ją­cych wie­dzę z zakresu tej pro­ble­ma­tyki medycz­nej. Prof. Maciej Kacz­mar­ski prze­ka­zy­wał i nadal prze­ka­zuje swoją sze­roką wie­dzę kli­niczną, zarówno śro­do­wi­sku medycz­nemu, jak i nie­me­dycz­nemu, pro­wa­dząc wykłady pod­czas kon­fe­ren­cji nauko­wych leka­rzy dosko­na­lą­cych się zawo­dowo oraz spo­tkań z rodzi­cami cho­rych dzieci, publi­ku­jąc arty­kuły w pra­sie medycz­nej i opra­co­wa­nia popularnonaukowe.

SOBOTA, 22.10.2016 r., STREFA 1: ”

 

 

prof_Samolinski

 

Prof. Bole­sław Samo­liń­ski, Prof. dr hab. med. aler­go­log, oto­la­ryn­go­log, spe­cja­li­sta zdro­wia publicz­nego. Pre­zy­dent Pol­skiego Towa­rzy­stwa Aler­go­lo­gicz­nego, kie­row­nik Zakładu Aler­go­lo­gii i Immu­no­lo­gii szpi­tala kli­nicz­nego przy ul. Bana­cha w War­sza­wie oraz Zakładu Pro­fi­lak­tyki Zagro­żeń Śro­do­wi­sko­wych i Aler­go­lo­gii War­szaw­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego. Eks­pert w dzie­dzi­nie dia­gno­styki i lecze­nia aler­gii gór­nych dróg odde­cho­wych, a także astmy oskrze­lo­wej. Ini­cja­tor nowo­cze­snych tera­pii aler­gicz­nych nie­ży­tów nosa, zapa­le­nia zatok przy­no­so­wych, a przede wszyst­kim poli­pów nosa. Pro­pa­ga­tor immu­no­te­ra­pii jako przy­czy­no­wej metody lecze­nia uczu­leń, z bar­dzo dużym doświad­cze­niem w tej dzie­dzi­nie. Znawca pro­ble­ma­tyki aler­ge­nów śro­do­wi­sko­wych, szcze­gól­nie roz­to­czy kurzu domo­wego. Autor i współ­au­tor licz­nych publi­ka­cji i stan­dar­dów dia­gno­styki i lecze­nia cho­rób aler­gicz­nych, przede wszyst­kim PoSLeNN (Pol­skie Stan­dardy Lecze­nia Nie­ży­tów Nosa).

NIEDZIELA, 23.10.2016 r., STREFA 1: “Katar, zatkany nos — czy to zawsze aler­gia? Jak sobie z tym radzić?”

 

dr_nowicka

 

Dr Anna Nowicka Pedia­tra, aler­go­log, lekarz z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem kie­ro­wa­nia pedia­trycz­nym oddzia­łem szpi­tal­nym oraz opieki ambu­la­to­ryj­nej nad dziećmi. Wyróż­niona przez Mini­stra Zdro­wia za naj­lep­szy wynik z egza­minu spe­cja­li­za­cyj­nego z aler­go­lo­gii w 2011 roku. Uczest­ni­czyła w licz­nych kon­fe­ren­cjach, kur­sach i szko­le­niach, łącz­nie ze sta­żem w oddziale pedia­trii szpi­tala spe­cja­li­stycz­nego Cha­te­aoroux we Fran­cji. Zaj­muje się pro­fi­lak­tyką , dia­gno­styką i lecze­niem cho­rób aler­gicz­nych, zwłasz­cza u dzieci: ato­po­wego zapa­le­nia skóry, aler­gii pokar­mo­wej, astmy, pro­wa­dze­niem odczu­la­nia. Autorka publi­ka­cji z zakresu aler­go­lo­gii.
NIEDZIELA, 23.10.2016 r., STREFA 1: “Nie wszystko co świsz­czy jest astmą”

 

 

Dr Lidia Rusz­kow­ska, ordy­na­tor Oddziału Der­ma­to­lo­gii Dzie­cię­cej w Mię­dzy­le­skim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym.
SOBOTA, 22.10.2016 r. STREFA 1: “Fakty i Mity — lecze­nie miej­scowe AZS” 

 

 

Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, Kie­row­nik Pra­cowni Die­te­tyki Pedia­trycz­nej, Kli­nika Pedia­trii , Gastro­en­te­ro­lo­gii i Żywie­nia UJ

NIEDZIELA, 23.10.2016 r., STREFA 1: “Nie­to­le­ran­cja lak­tozy — przy­czyny dia­gno­styka i postę­po­wa­nie żywieniowe”

 

Będziemy mówić o nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej, roz­wie­jemy mity doty­czące astmy, opo­wiemy o tym jak sku­tecz­nie pie­lę­gno­wać skórę ato­pową i nie tylko i dla­czego nos może być pociągający.  

______________________________________________________

 

Pod­czas burz­li­wych Debat Maga­zynu Hipo­aler­giczni odpo­wiemy na pyta­nia jak wybie­rać bez­pieczne pro­dukty, za co odpo­wiada hista­mina, jak radzić sobie z aler­gią na mleko, jak edu­ko­wać rodzi­ców i dla­czego detoks jest tak istotny. Nasi wyjąt­kowi goście z Danii, Ewa Daniel i Lene Still z Allergy Ceri­fied opo­wie­dzą, jak to robią Duńczycy.

 

 

W SOBOTĘ i w NIEDZIELĘ od 12:00 — 17:00 w STREFIE 3
poja­wią się takie nazwi­ska jak:

 

 • Prof. dr hab. Krzysz­tof Buczyłko - aler­go­log, laryngolog
 • dr Danutą Myłek – aler­go­log, der­ma­to­log, autorka książki „ALERGIA” oraz „Od Leka­rza do Kucharza”
 • dr Miro­sław Mastej – dr n. med. lekarz rodzinny, tre­ner i recen­zent Maga­zynu Hipoalergiczni
 • dr hab. nauki o zdro­wiu Gra­żyna Iwanowicz-Palus
 • Emi­lia Żurek — logo­peda, soma­to­te­ra­peuta, eks­pert w mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach coachingu spo­łecz­nego i rodzin­nego, autorka porad­nika „Flirt z samym sobą” i współ­au­torka „Wpływu stresu na skórę”.
 • Ewa Daniel — toksy­ko­log, współ­za­ło­ży­cielka duń­skiej orga­ni­za­cji Allergy Cerified
 • Anna Osiń­ska — pedagog
 • Dorota Łapa — die­te­tyk, spe­cja­li­sta medy­cyny naturalnej
 • Piotr Tyszew­ski - die­te­tyk
 • Anna Kra­sucka - doradca żywie­niowy, die­te­tyk leczniczy

 

Poza tym cze­kają na nas inspi­ru­jące warsz­taty Fun­da­cji Szczę­śliwi bez Cukru, wykłady eks­per­tów Kate­dry Żywie­nia SGGW, czy

 

Poza tym w sobotę i w nie­dzielę zapro­simy Pań­stwa na spo­tka­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Osób z Celia­kią i na Die­cie Bez­glu­te­no­wej, któ­rego przed­sta­wi­ciele przy­bliżą na czym polega Menu bez glu­tenu oraz co wła­ści­wie ozna­cza i gdzie szu­kać sym­bolu prze­kre­ślo­nego kłosa na pro­duk­tach bezglutenowych.

 

 

Pro­gram dostępny TUTAJ