nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Zwiedzający » Dojazd i parking

Dojazd

MIEJSCE

 

Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej odbędą się w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO:

 

PTAK WARSAW EXPO NADARZYN 

AL. KATOWICKA 62, 05–830 NADARZYN, WOLICA 114D

 

www.warsawexpo.eu

 

mapa

 

DOJAZD 

 

 

  • SAMOCHODEM — ok. 15 min. z cen­trum War­szawy trasą S8.

 

Sprawdź trasę

 

  • ZTM

 

War­saw Expo znaj­duje się w zachod­niej stre­fie pod­miej­skiej War­szawy nie­da­leko Nada­rzyna. Dojeż­dżają do nas linie pod­miej­skie 703, 711, 733 z przy­stanku P+R Kra­kow­ska. Należy wysiąść na przy­stanku Pasz­ków.  Auto­busy miej­skie jeż­dżą raz na pół godziny, zwy­kle w godzi­nach 5:00–23:00(z wyjąt­kiem auto­bu­sów noc­nych). Zale­camy każ­do­ra­zowo spraw­dzić roz­kład jazdy tele­ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej. Przy zaku­pie bile­tów należy pamię­tać, że War­saw Expo jest w 2 stre­fie biletowej

 

Cena biletu na 20 minut to 3,40 zł,

Cena biletu na 75 minut to 4,40 zł.

 

 

  • DODATKOWE FORMY TRANSORTU

 

coaster shuttle bus

 

O pla­no­wa­nych dodat­ko­wych środ­kach trans­portu będziemy infor­mo­wać Pań­stwa na bieżąco.

 

  •  SAMOLOTEM

 

War­szawa (kody lot­nisk WRW) posiada dwa porty lot­ni­cze: Mię­dzy­na­ro­dowe Lot­ni­sko im. F.Chopina (IATA: WAW) obsłu­gu­jące wszyst­kie główne linie lot­ni­cze oraz Lot­ni­sko w Modli­nie (IATA: WMI) obsłu­gu­jące tanie linie lot­ni­cze. War­saw Expo jest rów­nież dogod­nie poło­żone wzglę­dem lot­ni­ska w Łodzi (IATA: LCJ). Ze względu na naj­lep­sze połą­cze­nie z War­saw Expo, zale­camy sko­rzy­sta­nie z Lot­ni­ska F. Chopina.

 

PARKING

 

Dla wszyst­kich uczest­ni­ków Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej par­king jest dostępny w cenie 10 zł/dzień.