nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Zwiedzający » Konkurs

MASZ DYLEMAT? PODAJ TEMAT! 2. EDYCJA

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Przede wszyst­kim miło nam poin­for­mo­wać, że nasi zwie­dza­jący naj­wy­żej oce­nili w tym roku sto­isko przy­go­to­wane przez firmę Robert Tho­mas. Gorąco gra­tu­lu­jemy i przy­po­mi­namy, że zwy­cięzca otrzy­muje od orga­ni­za­tora sto­isko tar­gowe o powierzchni 6m2 pod­czas 3. edy­cji Dni Alergii

 

Spo­śród wszyst­kich osób, które przez dwa dni tar­gów wypeł­niły ankietę kon­kur­sową i dostar­czyły ją do recep­cji wybra­li­śmy te, które zapro­po­no­wały naj­cie­kaw­sze tematy na kolejną edy­cję Dni Aler­gii. Ze zwy­cięz­cami skon­tak­tu­jemy się mailowo lub tele­fo­nicz­nie, w celu usta­le­nia ter­minu odbioru/dostarczenia nagrody. Nagro­dzone tematy będą naszą inspi­ra­cją w two­rze­niu pro­gramu na 2016 r.

Wyniki przed­sta­wiają się następująco:

 

I miej­sce: 

Karo­lina Luba

Jaki wpływ ma na zdro­wie wyklu­cze­nie glu­tenu w cho­ro­bie Hashimoto.”

 

II miej­sce: 

Pau­lina Potykanowicz

My, mamy aler­gi­ków musimy trzy­mać się razem, czyli panel dys­ku­syjny dla mam. Spo­strze­że­nia, obawy i spraw­dzone spo­soby radze­nia sobie z aler­gia naszych pociech.”

 

III miej­sce:

 

1. Tomasz Olek

Jak odbu­do­wać florę bak­te­ryjną prze­wodu pokarmowego?”

 

2. Anna Józe­fiak — Wójtowicz

Jaki jest zwią­zek wystę­po­wa­nia nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej z zespo­łem jelita draż­li­wego, rola diety FODMAP w diagnostyce”

 

WYRÓŻNIENIA:

I wyróż­nie­nieAgnieszka Wierz­bicka

II wyróż­nie­nie — Patry­cja Krusiewicz

III wyróż­nie­nie — Rado­sław Wierzbiński

IV wyróż­nie­nie — Agnieszka Weł­nicka — Cieślak

 

Zwy­cięz­com ser­decz­nie gratulujemy!

 

Do wygra­nia były atrak­cyjne nagrody:

 

lifewellness

max1

 

I miej­sce:
Wyci­skarka do warzyw i owo­ców Alfa 3G (Life­wel­l­ness) + TEST Food Detec­tive (Fit-Up Cli­nic) + roczny abo­na­ment w ser­wi­sie Dobrzejemy.pl + zestaw kosme­ty­ków SYLVECO dla Dzieci 
(war­tość nagrody: 3000 zł)

 

II miej­sce:
Bada­nie w kie­runku aler­gii Imu­Pro 100 (Insty­tut Mikro­eko­lo­gii) + dwu­mie­sięczna pro­fi­lak­tyka z JOY DAY  dla jed­nej osoby (Food Living) + zestaw kosme­ty­ków Go Cran­berry (Labo­ra­to­rium NOVA) + zestaw kosme­ty­ków SYLVECO dla Dzieci
(war­tość nagrody: 1300 zł)

 

III miej­sce:
1. Test na nie­to­le­ran­cję pokar­mową Food Pro­fil 45 ufun­do­wany przez ALAB LABORATORIA   +  roczny abo­na­ment w ser­wi­sie Dobrzejemy.pl + zestaw pro­duk­tów + zestaw kosme­ty­ków SYLVECO dla Dzieci + zestaw pro­duk­tów bez aler­ge­nów PAREA (Bio­zona)
(war­tość nagrody: 690 zł)

  1. Bada­nie Food­De­tec­tive w kie­runku pokar­mowo spe­cy­ficz­nych prze­ciw­ciał IgG wraz z kon­sul­ta­cją die­te­tyka (Cam­bridge Dia­gno­stics) + roczny abo­na­ment w ser­wi­sie Dobrzejemy.pl + zestaw kosme­ty­ków SYLVECO dla Dzieci + zestaw pro­duk­tów bez aler­ge­nów PAREA (Bio­zona) (war­tość nagrody: 690 zł)

    Wyróżnienia:

I: Porad­nik kuli­narny “120 prze­pi­sów bez­glu­te­no­wych” oraz mix arty­ku­łów marki BEZGLUTEN +zestaw kosme­ty­ków SYLVECO dla DZIECI + Dar­mowa Kon­sul­ta­cja die­te­tyczna + Indy­wi­du­alny plan żywie­niowy w Fit Up Cli­nic (łączna war­tość nagród: 650 zł)

 

II: Kom­plet ksią­żek Lebie­diewa (3 czę­ści) (ENSO ELECTRONICS) + zestaw kosme­ty­ków SYLVECO dla DZIECI+ zestaw pro­duk­tów bez lak­tozy (OSM ŁOWICZ) + Dar­mowa Kon­sul­ta­cja die­te­tyczna + Indy­wi­du­alny plan żywie­niowy w Fit Up Cli­nic (łączna war­tość nagród: 650 zł)

 

III:  Kom­plet ksią­żek Jeli­se­jewa (5 czę­ści) (ENSO ELECTRONICS) + zestaw kosme­ty­ków SYLVECO dla DZIECI + zestaw pro­duk­tów bez lak­tozy (OSM ŁOWICZ) ( (łączna war­tość: 600zł)

 

IV: Abo­na­ment roczny w ser­wi­sie Dobrzejemy.pl + Zestaw słod­ko­ści od Stewiarnia.pl + Zestaw kosme­ty­ków dla dzieci SYLVECO+zestaw pro­duk­tów SOTI (łączna war­tość: 600 zł)

 

REGULAMIN KONKURSU 2015

 

SPONSORZY_KONKURS